Inicio Blog Página 5

Un assaig sobre federalisme, anàlisi sociològic (soci polític), des del perfil de Joan Mª Bofill

Joan Maria Bofill: l’evolució de la tradició republicana federal empordanesa cap al catalanisme.

Joan Maria Bofill neix a Figueres el 1845 fill d’un fabricant blanquer. S’inicia a la política institucional inserit com a oficial de la secretaria dels dos primers presidents de la I República Espanyola, Estanislau Figueras i Francesc Pi i Margall. Durant el Sexenni també fou secretari del ministre d’hisenda figuerenc Joan Tutau. Prèviament, en la seva estada docent a Sevilla, havia participat durant la Gloriosa a la Junta Revolucionària d’aquesta ciutat on hi fundà Juventud Republicana. Ja iniciada la Restauració i resident a la seva ciutat natal, fou regidor de l’Ajuntament de Figueres entre 1877-79, 1881-85 i 1890-93 i alcalde entre 1898-1901. En aquest període la seva influència política no abastà només l’àmbit local ja que arribà a ser president del Consell Regional Federal de Catalunya i al 1903 és elegit diputat al Congrés on s’emmarcarà dins el grup republicà liderat per Salmerón. Malgrat que no exercirà més càrrecs institucionals fins a la seva mort, al juny de 1914, seguí actiu en la militància política com a viu record d’unes idees i d’una generació, en certa manera fundacional, que marcà una forma particular d’entendre el republicanisme. Tal com constatarà un any després Joan Arderius: Con don Juan Bofill desapareció de la tierra una gloriosa pàgina de la história republicana, un venerable vestigio del periodo heroico de la Revolución y de la República.

La biografia del personatge, escassament coneguda tot i el seu ampli recorregut polític, des del Sexenni fins a la constitució de la UFNR (en fou un dels quatre vicepresidents en la seva assemblea constituent), presenta encara molts buits historiogràfics de base i, especialment, de contextualització política i ideològica. Aquesta comunicació basada principalment en l’anàlisi del llibre Opus. Muestrario de propaganda política, social, científica, literaria y librepensadora, publicat al 1911 i on es recullen articles seus publicats a la diversa premsa en què col·laborà, pretén situar els trets fonamentals del seu pensament polític dins de les coordenades cronològiques del pas que certs sectors del republicanisme federal iniciaren cap a un cert catalanisme d’esquerres o, dit d’una altra forma, cap a un catalanisme de base republicana. Aquest llibre, prologat per Vallés i Ribot no deixa de ser una defensa ideològica dels sectors federals que acabaven de constituir la UFNR el 1910 i intentaven protagonitzar-ne la seva vida política. El mateix Vallés i Ribot ho assenyala clarament. Després de destacar la vàlua intel·lectual de Bofill i la seva capacitat oratòria, no s’està de dir que als textos publicats s’hi discuteix el catalanisme, combatent el reaccionari y apoyant el lliberal y dihent d’aquest que substancialment coincideix ab las doctrinas federals. Tot una declaració i defensa sobre les pròpies fronteres polítiques.

El material analitzat en aquest treball no són tots els escrits periodístics de Bofill sinó només els recollits interessadament i amb clara intenció conjuntural en un moment determinat com 1911. No obstant, ens és suficient per fer-ne un perfil de la temàtica al voltant del catalanisme i les bases teòriques que li condueixen i l’acompanyen: la ciència, l’anticlericalisme o el republicanisme reformista de tendència socialista. Per aprofundir conclusivament en la biografia política i ideològica de Bofill i la seva evolució detallada caldria una investigació aprofundida almenys en cincs àmbits: la seva activitat política durant el Sexenni amb càrrec a Madrid, la seva actuació com a regidor i alcalde Figueres, el paper orgànic dins el partit federal, la seva vida associativa, tant cultural com econòmica i, finalment, la seva tasca científica i docent. Ens centrarem, però, només en constatar la particular caracterització de Bofill com un element més del pas de transició entre part del republicanisme federal clàssic al catalanisme lliberal, com l’anomena Vallés i Ribot.

Bofill, doncs, és un exemple d’aquells republicans federals que a finals de segle XIX, davant dels bloquejos polítics de la Restauració comencen a resituar el seu pensament polític i la seva acció militant en relació a un fenomen ideològic nou, el catalanisme. Primer amb recel i distància, posteriorment amb certa simpatia i identificació i, finalment, confluint orgànicament amb la seva ala esquerra.

Els primers escrits i comentaris de Bofill sobre el catalanisme cal inscriure’ls dins del debat generat entorn de la necessitat o no de formacions polítiques d’estricta obediència catalana i del significat pràctic i institucional que per a Catalunya comportava seguir-ne les seves doctrines. Un any abans de la fundació del Centre Català per part d’Almirall, Bofill ja teoritza sobre la necessitat que el catalanisme sigui un moviment modernitzador per tal de poder sentir-s’hi personalment identificat, tot i que en aquest període á medias solamente. I mai completament, ja que en aquest sentitcondemna durament qualsevol imatge medievalitzant del país que pugui generar aquest pensament catalanista i tot intent, suposat, de recuperar institucions antigues i caduques mereix la seva ferma oposició.

Entra directament, per tant, en diàleg franc amb el catalanisme com a forma d’entendre el país, demana claredat d’objectius i, bàsicament, sentit de progrés. Accepta que les lleis i els costums formen el caràcter d’un poble, però en aquest període del anys vuitanta les característiques singulars del fet català les basa tant sols en les percepcions econòmiques de l’estalvi i del treball individual. Enfoca, per tant, la personalitat catalana només cap a un sentit social i econòmic i no tant polític.

Fixada aquesta clara posició de partida durant la dècada dels vuitanta, per tornar a trobar escrits seus entorn al tema cal que fem un salt fins l’any 1898. En una conjuntura diferent, però no menys significativa, reflexiona àmpliament sobre un concepte central: la pàtria. Serà des d’aquest concepte bàsic que podem analitzar la visió bofilliana del catalanisme. Un catalanisme que aviat entra en la política institucional. Des de la seva visió federal i ja declaradament socialista veu la pàtria com un espai obert sense límits que entronca directament amb un humanisme universalista de base federal. No és només un territori: Por patria entendemos el conjunto de todas las cosas que posee el hombre en comunidad con sus semejantes, de las cuales puede disfrutar gratuita y personalmente.

A la pàtria, doncs, hi conviu una base material d’afirmació individual i una solidaritat comuna que abasta des de la humanitat en sentit abstracte fins al cercle d’identitat i convivència més petit i proper. En una defensa del seu punt de vista, considera els federals i socialistes els més patriotes de tots ja que per principi garanteixen, d’una banda, la diversitat i, de l’altra, l’efectiva possibilitat de gaudir dels béns materials i espirituals.

Així considera, exemplificant-ho en tant que federal i aprofitant el conflicte bèl·lic del moment, els cubans i filipins com a compatriotes ja que aquests en conjunt formen una comunitat de drets i deures. Com a socialista també són compatriotes perquè tenen el dret de propietat i el de gaudir-ne lliurement. Per tant, sota aquest concepte de pàtria, la guerra que enfronta percepcions diferents de la seva realitat no té cap sentit. Conseqüentment aquesta idea de base el porta a condemnar les guerres colonials del moment i la seva justificació sota l’apel·lació dels diferents patriotismes antagònics. La misèria i l’explotació de la guerra obeeixen per a Bofill a les necessitats de lucre d’una minoria. Per aquest motiu i des d’una voluntat analítica n’extreu una clara conclusió de combat polític socialista: Ya no hay más Ley, Dios, ni Patria que el Capital.

Per totes aquestes raons que parteixen de la seva visió ideològica i ja en un pla més polític s’oposa, per principi, a regionalistes, catalanistes, nacionalistes i cosmopolites i als seus respectius sentits patriòtics. Condemna la idea dels regionalistes de considerar la seva pàtria col·lectiva la regió ja que per a Bofill la Región no existe hoy como ellos la sueñan. Torna a la seva prèvia preocupant visió crítica dels regionalistes-catalanistes que conceben Catalunya com a un derivat medieval, á las regiones tales como existieron en otras épocas. Els titlla, de totes totes, com a gent de visió limitada i deficient.

No obstant, encara critica de forma més intensa els nacionalistes (en sentit espanyol) per erroneos, ja que almenys considera que la regió dels regionalistes té una fisonomia pròpia i real. Segons ell, els nacionalistes eliminen tot sentit de comarca i de regió, només existeix Espanya: Su error consiste en confundir la patria con la nación, el territorio con sus habitantes, lo que es hijo de la Naturaleza con lo que es producto de la organización del país. Finalment, els anomenats cosmopolites també són condemnats per Bofill pel fet de tenir una concepte de pàtria vago é indeterminado, poc real en definitiva.

Aquesta visió teòrica que cristal·litzada entorn de la problemàtica colonial i del creixent paper regionalista de finals de segle, tindrà també una dimensió d’estratègia política i electoral. Entroncant amb la visió que certs aspectes del catalanisme, malgrat certs prejudicis, eren comuns al federalisme entra en el debat sobre la conveniència o no d’unions puntuals dels dos moviments. Per exemple la proposta del Comitè municipalista federalista de Barcelona de col·laborar amb la Unió Catalanista en un objectiu mutu, la defensa de l’autonomia de Catalunya.

En general, el principal problema que alguns sectors federals veuen en establir lligams amb el catalanisme és en primer lloc l’accidentalisme que aquests defensen i, en segon terme, la dificultat que tenen sovint en admetre tot tipus de drets individuals. Tanmateix Bofill es posiciona favorablement al pacte sempre i quan no sigui permanent sinó puntual i es faci a nivell català a través de la regional federal del partit i no només a Barcelona.

Aquesta acceptació conjuntural i estratègica es deu al regionalisme implícit que per a ell conté la visió federal de l’autonomia regional i municipal. Per lluitar per a l’assoliment d’aquests principis constitutius del federalisme els regionalistes poden ser perfectament aliats seus. El pragmatisme de Bofill el porta també a afirmar taxativament que quan cal combatre per l’autonomia individual, els aliats han de ser tots els demòcrates i quan l’objectiu és l’autonomia de la nació, els companys naturals de lluita són els republicans. Com a dirigent polític experimentat considera que en cada moment cal aliar-se depenent del que s’accentuï com a prioritat immediata.

Però el pes real del partit federal a Catalunya i les seves estratègies electorals en aquests inicis de segle fa que les seves fronteres ideològiques no siguin del tot nítides, especialment com veiem amb en les seves relacions amb certs sectors del catalanisme emergent. Hi ha un problema d’identitat i de fixació del propi espai. Bofill es pregunta: ¿Es que con ser españoles dejamos de ser catalanes, ni con ser federales dejamos de ser catalanistas?

No vol que els confonguin, però davant de l’escissió del CNC per part d’aquells a qui qualificarà de catalanistes liberals convertits al republicanisme, hi trobarà elements cada cop més comuns un cop tallats els lligams que els unia amb els que considera catalanistes clericals i reaccionaris. Poc a poc, durant els anys següents, Bofill anirà perfilant la idea que el federalisme és l’autèntic catalanisme i aposta clarament per la defensa de l’autonomia catalana aparcant, en el combat ideològic immediat, la federació espanyola. Lluita per una autonomia integral sin distingos, sin limitaciones, sin traba, sin segundas intenciones, sin otros fines que el de poder realizar nuestra propia naturaleza. Amb tot, els principis filosòfics federals clàssics segueixen tenint el seu pes, el que batejarà com a catalanisme racional. Per a Bofill l’autonomia catalana ha d’anar acompanyada per l’autonomia municipal fins a arribar a l’autonomia individual per a cada català singular: Cataluña autónoma y libre sin serlo los catalanes sería la pequeña Rusia de Occidente.

Aquestes precisions dogmàtiques diferenciadores davant d’uns catalanistes que en conjunt sempre veurà massa tendents al clericalisme s’esvairan durant el combat solidari de 1907. Serà amb la lluita electoral de Solidaritat Catalana quan Bofill concentrarà els seus esforços publicistes en defensar la visió d’una Catalunya autònoma per damunt d’altres elements definidors del seu pensament polític. Una autonomia que haciendo aplicación de ella á Cataluña tendriamos nuestro poder legislativo, nuestro poder judicial y nuestro poder ejecutivo (…), és a dir, unes Cortes encargadas de legislar para Cataluña.

Aquesta clara obertura cap a un evident catalanisme la basa en el manteniment dels aspectes més tradicionals del seu pensament federal: la desconfiança en l’acumulació del poder i la igualtat de drets i deures sense privilegis. Així, uns governs civils i unes delegacions d’hisenda aminorades en el seu paper reequilibrarien els poders i augmentarien la llibertat ciutadana, la llibertat que en el fons l’interessava. L’esperança de federació queda reduïda, de moment, a l’autonomia de Catalunya sense perjudicio de la independencia nacional. La nació, doncs, segueix essent clarament Espanya en tant que unió de ciutadans.

Deixant clar que el seu és un catalanisme de base federal, durant el 1907 es llença a la defensa estratègica de la Solidaritat Catalana. Ho fa combatent les crítiques dels sectors del propi republicanisme que no ho veuen amb bon ulls. Les seves argumentacions estan basades fonamentalment en la tradició estricta republicana de regeneració del règim: Pues ahora en Cataluña creemos, con razón ó sin ella, que la salud de nuestra región, la tan deseada autonomía, la libertad de Cataluña y de los catalanes, nos la hemos de conquistar nosotros mismos, defendiéndonos en común del caciquismo, de la centralización, de las impossiciones de los gobiernos de la monarquía.  Per justificar aquest reformisme possibilista, aquest gradualisme, invoca Salmerón segons el qual cal provocar primer els canvis i després consolidar-los amb ajuda de totes les classes socials. Un interclassisme del qual Solidaritat Catalana n’era un exemple i un model per exportar per a cert republicanisme espanyol.


Aquesta estratègia, però, xoca amb altres sectors del republicanisme, especialment el lerrouxista. Per tant, no hi ha millor argument de combat que eliminar-lo del propi camp: El lerroussisme es, avuy per avuy, la torna de la pesada, el llonguet de la Monarquia. Un Bofill clarament propagandista dividirà els partits en solidaris catalans o autonomistes i en solidaris anticatalans o centralistes. En el primer grup hi situa el federal, l’unionista, el regionalista i el carlí. En el segon, sense distingir-los, el liberal, el conservador i el lerrouxista. Però per no confondre tots els partits i per remarcar i defensar el caràcter estratègic en tot moment de Solidaritat, qualifica literalment la coalició com a defensiva, obligada i moral, és a dir conjuntural. Evidentment, l’altra coalició en què hi situa el lerrouxisme és titllada de voluntària i, sobretot,  d’immoral.

Aquesta coalició, doncs, es vista per Bofill com un element de regeneració d’Espanya a partir de la regió. Cal donar vida i força a les regions per a que Espanya pugui funcionar correctament i harmònica: Niego que quiera bien á España quien reniegue de su región, arribarà a afirmar. La seva és una opció per l’espanyolitat en tant que lliure elecció i com a fórmula per fer més estret el lligam. Sempre des del respecte mutu per aconseguir una Catalunya libre, feliz, contenta de si misma, hablando su propia lengua, rigiéndose por sus propias leyes, protegiendo por igual todos sus hijos.

Seguint amb la relació Catalunya-Espanya però entrant en un nivell més cultural, observem com la reivindicació lingüística no és un element que Bofill utilitzi sovint. Defensa la llengua catalana com una característica més de la personalitat de Catalunya però directament es limita bàsicament al seu conreu en escrits poètics o sardanístics. El seu pensament sobre el tema enllaça amb la teoria que distingeix nació i estat. Així afirmarà que cada pueblo, cada nación, tiene su lengua propia, exclusiva, intrínseca, natural. Que en aquest cas és lògicament el català. El castellà serà un idioma interregional, que no vol dir que Espanya tingui un idioma concret.

Castella i català són dos idiomes clarament espanyols: ¿Es acaso la oficialidad de la lengua el carácter que la constituye en idioma? Pero ese es un carácter postizo, impuesto casi siempre por la violencia del que manda y, por consiguiente sujeto á variaciones. Assenyalarà doncs els diferents nivells d’ús i de presència d’ambdues llengues en un fet vinculat al poder polític, econòmic i militar: El espíritu centralizador, absorvente, avasallador y uniformista de los nacidos en tierra de Castilla se manifiesta de un modo general en todos los órdenes de la vida y especialmente en el lenguaje.

En aquest sentit no veu ni en els republicans ni en els més liberals dels castellans el reconeixement del dret a la llibertat i a obrar com cadascú és segons la pròpia personalitat: Ahora mismo, con el despertar de Cataluña y el maravilloso renacimiento del idioma catalán, ciertos periódicos madrileños, los que por otros conceptos se tienen por más adelantados en ideas, vienen tornando contra el regionalismo, contra el nacionalismo, contra el autonomismo, que tienen sus verbo en nuestro idioma nacional. Tarea inútil la suya.

Per tots aquests motius ideològics i per d’altres de més estratègia política conjuntural s’enfrontarà alguns cops des de la seva tribuna d’articulista a periodistes de la capital espanyola que combaten, sense coneixement de la realitat catalana, la política solidària amb falsedats i mentides: Y vienen los periódicos del trust madrileño, los periódicos de empresa que juegan á monárquicos y republicanos para mejor acaparar entre todos la opinión y los céntimos de España, pero que no tienen apenas lectores en Cataluña, é hinchan el perro de la victoria antisolidaria. Uns diaris en els quals Bofill hi surt algun cop criticat, fet que demostra la influència política i la difussió que tingué en aquests moments una publicació com El Ampurdanés editada a Figueres. Un indret que el mateix Bofill titlla de rincón de Cataluña que es el último confín de España. Però referent geogràfic de l’imaginari republicà i federal peninsular.

Un republicanisme que Bofill tindrà sempre com a punt central del seu pensament i que malgrat enfrontaments incomprensions i desconeixements de gran part del món republicà espanyol serà el seu objectiu polític primer. Encara que arriba a afirmar romànticament que Cataluña farà da se, la frase no deixa de ser una imatge de regeneració i de reconstrucció d’una nova Espanya des de Catalunya: …el triunfo de la Solidaridad Catalana hoy y el triunfo de la Solidaridad Española mañana. Un regionalisme triomfant que aspira a la modernitat i al progrés espanyol a través de l’esforç en la feina i en la creació cultural. Característiques locals en què s’emmiralla cert pensament català que comença a diferir quan a estratègia d’un nou nacionalisme espanyol que contemporàniament es gesta en clau castellana. Així, en un moment determinat Bofill, criticant aquells que consideren Barcelona com a propietat seva (en tant que nacional-espanyola) després d’una victòria electoral, afirmarà: ¿Barcelona vuestra? La reina del Mediterraneo no se avendrá nunca á respirar los aires del Guadarrama. Cultura y Trabajo se axfixian á algunos centenares de metros sobre el nivel del mar. Libertad y autonomía son plantas que crecen al aire libre en las zonas templadas, no en las regiones de climas extremos.

Com veiem, el catalanisme estratègic i electoral de Bofill, tot i que nítid i reflexiu, no deixa de ser, tanmateix, una adaptació evolucionada del seu pensament federalista clàssic ancorat en estructures teòriques i conceptuals plenament del XIX. Un pensament federal que en el seu cas particular, catedràtic de física i química, arrela en el positivisme cientificista: Yo miro el organismo de los cielos, y en cada sistema planetario veo una federación. Tant en els homes com en la naturalesa hi veu l’equilibri entre l’autonomia individual i la unió col·lectiva. Com molts altres federals del moment veurà en els Estats Units d’Amèrica i en Suïssa exemples del seu model ideal d’organització política, però els arguments que utilitzarà per defensar-ho no basaran en anàlisis pròpies de les ciències socials sinó de les naturals.

Així, el seu discurs partirà sempre d’un cert to professoral, argumentant des de la física i l’astronomia principalment. L’harmonia necessària que cerca la natura, les seves lleis eternes les veu traslladades mimèticament en les societats i les famílies. Una harmonia que pot fallar si els homes l’alteren, conscientment o no. Aquesta és una clau important en el pensament bofillià, la capacitat del homes de buscar el seu propi camí de progrés en societat. Per aquest motiu l’amor, l’amistat i la fraternitat com a components immanents de la humanitat i com a forces que uneixen els homes de la mateixa manera que ho fa la llei d’atracció en la física, seran els sentiments que cal difondre i socialitzar entre el poble.

El component filosòfic del lliurepensament en la seva visió de les societats humanes és evident en Bofill i acaba impregnant tota la seva activitat pública. No podrem entendre els seus intents teòrics per desmarcar-se del catalanisme més tradicional i condicionar-ne la creació d’un de més progressista i esquerrà sense tenir en compte aquest principi.

Membre destacat i declarat de la lògia maçònica La Luz de Figueras, escriurà múltiples articles en què ataca el clericalisme en todas sus especies y variedades com a el único enemigo serio y terrible de la ciencia y la civilización. El seu cientificisme positivista queda reflectit novament en els seus atacs des de múltiples perspectives a la religió catòlica. Des de la burla a aspectes litúrgics i doctrinaris, que els confronta amb les ciències físiques, fins a la identificació del capellans com a estament retrògrad i parasitari de l’estat i de la societat.

En aquest sentit, els escrits de Bofill es poden situar en la tradició del més ampli pensament republicà laïcista. Des de la seva vessant de publicista polític enfoca molt sovint els seus escrits a partir de la dicotomia entre el capellà i el mestre. A efectes pràctics i programàtics, considera que a aquests darrers cal donar-los els pressupostos de què disposa l’Església Catòlica protegida per l’Estat.

Serà doncs una constant en els escrits de Bofill la lluita contra el dogma catòlic. Aprofitarà el calendari litúrgic, especialment la Quaresma, per combatre aspectes com el dejuni o el negoci amb les butlles. A més a més en els seus escrits quedaran plenament reflectits els combats ideològics entre sectors de la societat empordanesa per a l’hegemonia de l’espai públic, el quals es transformen sovint en enfrontaments físics. Amb aquesta intenció de lluita quotidiana i immediata també utilitza el to burlesc per satiritzar i ridiculitzar l’estament religiós i les seves pràctiques, com ara un fet tant cabdal com els enterraments.

L’anticlericalisme de Bofill no es limita a l’àmbit estricte comarcal sinó que il·lustra el seu pensament tot evocant, per exemple, escrits que es feren tan populars a tot l’estat com Electra de Blasco Ibáñez. I és que Bofill és un personatge que depassa l’estricte àmbit local. Per exemple, il·lustra contínuament la seva activitat com a diputat amb el seu combat contra l’intent de Maura d’acordar amb el Vaticà l’autorització a tot tipus de congregacions.

Però la veritable filosofia anticlerical no es limitava a un combat teòric encara que algunes vegades acabi també amb enfrontaments físics. L’anticlericalisme va lligat a la lluita social per a l’alliberament humà. És, doncs, una lluita plenament social. Una lluita en definitiva que té un fonament bàsic en la realitat del món del treball i en les seves conseqüències econòmiques. Aspectes, aquests darrers, que cal tenir present en els continus esforços publicistes de Bofill per destriar dos tipus de catalanisme abans d’integrar-se en la seva ala esquerrana i republicana.

En aquest sentit Bofill es declara socialista ja durant el Sexenni. Un socialisme particular derivat dels seus plantejaments republicans i demòcrates, en definitiva reformista. I, en el seu cas, intel·lectualitzant i fins a cert punt elitista. No hem d’oblidar que fou propietari d’una adoberia a Figueres i que formava part dels majors contribuents de la ciutat.

La concepció social de Bofill té sempre un equivalent moral extret de la seva filosofia científica. Per a ell existeix una llei universal sobre la reproducció dels éssers amb la finalitat de conservar l’eternitat humana. El treball material és clau per aquesta conservació i reproducció i el que qualifica de treball intel·lectual seria l’eina per a perfeccionar-se socialment.

Així, doncs, sota el mateix concepte de treball hi ha implícita una certa idea de divisió de les tasques socials. Bofill no deixa de ser una persona d’ordre que intenta, davant de la misèria material de la masses treballadores, que el progrés es pugui realitzar de manera pacífica (sin sangre) tot conscienciant (a los ricos), de satisfer les necessitats de tothom.

Aquest principi reformista l’abocarà a preocupar-se entre d’altres per la situació higiènica de la població, pels horaris laborals o per les necessitats d’esbarjo. Una activitat, aquesta darrera, que potenciarà a Figueres tot integrant-se a les juntes del Casino Menestral, una de les institucions clau de la socialització republicana a la ciutat fundada el 1856.

L’esbarjo, el complement del treball que no el seu oposat, serà una oportunitat més per observar el perfil de base anticlerical de Bofill, per exemple, en la polèmica sobre el descans dominical. Un costum, segons ell, arrelat només en la cultura estrictament cristiana i, per tant, no necessàriament universal: els jueus i lliurepensadors no tenen perquè celebrar una festivitat que no es seva.

Des d’un esperit plenament liberal també considera l’obligatorietat festiva del diumenge com un atac directe a la llibertat dels patrons i dels obrers. Defensarà que el descans ha de ser pactat per les parts segons les necessitats de cada indústria de forma individual. Tanmateix, des d’una visió complementària més socialdemòcrata proposa que els municipis fomentin els llocs d’esbarjo tot invertint en museus, biblioteques o jardins botànics. És a dir, combatre l’alienació social que observa en les activitats d’oci habituals que es poden trobar en les tavernes o, específicament com assenyala, en els espectacles taurins. Cal, doncs, una política pública orientada a la formació en el lleure, a la formació cultural. Una educació del poble en la que l’estat no inverteix de forma suficient i que, des del seu federalisme municipalista, veu en els ajuntaments l’eina de transformació social necessària per combatre la ignorància.

En aquest sentit, des de la seva responsabilitat durant tres anys com a alcalde de Figueres tindrà l’oportunitat d’instaurar una sèrie de mesures encaminades a equilibrar el fet laboral i el descans. Instaurarà la jornada de vuit hores per als treballadors de l’ajuntament com a exemple a seguir.

Encara que en rigor el seus principis polítics en relació al moviment obrer i camperol estan sempre orientats de forma explícita a l’harmonització entre capital i treball i, per tant, reformista dintre la llei, en ocasions trobem en els escrits de Bofill alguna mostra de pensament més radical i més allunyat del liberalisme doctrinari. Així, pretén combatre la manca de productivitat de les terres resultat de males pràctiques dels propietaris con aplicar la existente (llei) de expropiación forzosa por causa de utilidad pública, simplificando extraordinariament el procedimiento de la expropiación.

Bofill comença a introduir en la seva concepció de l’acció política l’Estat com a element de dinamisme econòmic per aconseguir transformacions socials. És també aquest Estat, i no només la societat, el que cal millorar i reorientar en sentit favorable a les classes populars. L’Estat comença a ser vist com un veritable instrument al servei les classes propietàries en defensa dels seus interessos i del seu ordre.

Les classes passives, juntament amb l’Església Catòlica, constitueixen un exèrcit de privilegiats, els quals protegits per l’Estat, no contribueixen al progrés col·lectiu i al benestar de totes les capes de la població. No obstant, Bofill no farà un pas més enllà dels seus principis liberals republicans. El seu socialisme serà més una consciència social que un programa igualitari. Un programa, tanmateix, que per dur-lo realment a la pràctica cal una acció política prèvia, una organització. És a dir, un partit. Aquesta consciència partidista la té Bofill ben arrelada des de l’experiència del Sexenni que pogué viure des de llocs privilegiats. La seva activitat dirigent i de lideratge dins el Partit Republicà Federal a l’Empordà és explícita a partir de la darrera dècada del XIX. En un dels seus innumerables discursos i conferències en centres federals afirmarà ben clarament el que per ell és el partit i la seva finalitat: la justicia, la paz y la armonía de los hombres. Com que l’home és dèbil i no pot aconseguir la supervivència en solitari cal reunir-se, associar-se i organitzar-se. Aquests constitueixen els tres graons de la Humanitat per assolir la llibertat.

El republicanisme federal havia entrat a l’etapa restauracionista afeblit per les lluites del Sexenni i ubicat clarament a l’oposició del règim. Bofill intentarà mantenir el caliu partidista tot defensant la via federal com la genuïna hereva de l’esperit de la Gloriosa i dels seus avenços. Així, ja durant el 1869 escriurà diversos articles a El Ampurdanés tot combatent el gir antiliberal (contra la llibertat) que prenia el rumb de la revolució. Defensa la necessitat de dotar d’una completa llibertat al país ja que és l’única forma d’assolir la justícia.

Qualsevol de les retallades a la llibertat que detecta en el govern del moment, basades en la pretesa necessitat d’ordre i estabilitat, fomenten segons Bofill el retorn de la reacció, un retorn col·lectiu a l’obscuritat contrari a la llei natural del progrés humà. En la seva moral entroncada en el cienficisme, l’home necessita de la llibertat per poder vehicular la seva responsabilitat. Com afirmarà clarament, si l’Home no pot gaudir su responsabilitat es despojarle de la cualidad de Hombre, es convertirlo en siervo, es arrebatarle los atributos de su ser.

Partint d’aquest sòlid pensament identificat amb l’acció republicana i federal durant el Sexenni, bastirà tot una estratègia de memòria per construir un espai polític a l’Empordà i a Figueres durant les primeres dècades de la Restauració. Amb el mestratge present de Sunyer i Capdevila (major) cercarà en el passat remot les arrels del pensament republicà comarcal: (…) somos los descendiente de aquellos republicanos de Grecia, rodios y focios (…) aún conservamos el nombre de ampurdaneses y el uso del gorro frigio convertido en la airosa barretina.

D’aquesta forma la identitat catalana i la republicana es fusionaran com a elements constituents d’una cultura partidista de foment de la mobilització i de suport polític. El camí per usar materials ideològics que des d’altres àmbits paral·lels anava creant el catalanisme estava obert. Però el pas de Bofill no serà immediat ni linial. La seva doctrina arrelada en el pensament doctrinari de Pi i Margall serà sòlida i la seva militància en el partit federal, malgrat principis compartits amb la resta de republicans, també.

Plenament inserit en el combat electoral municipal a Figueres, Bofill critica des de la premsa la resta de grups republicans. Ho fa en menor mesura pels seus procediments polítics ja que el seu argumentari de fons és sempre la seva concepció filosòfica de la naturalesa, per extensió de la societat i, en darrera instància, de l’individu.

És, doncs, des de Figueres i en la creació d’uns espais polítics i socials hegemònicament afins al republicanisme que Bofill construeix el seu pensament. Un corpus que el podem considerar com un exemple de l’enllaç entre els records i els valors polítics i culturals de les lluites populars del Sexenni a través de la Restauració amb la restructuració orgànica del republicanisme a principis del segle XX. L’arrelament durant aquests anys del catalanisme serà un element de reflexió al si del republicanisme català en el qual Bofill hi participà directament tot intentant diferenciar-ne una ala esquerra a la qual hi intenta aportar els valors, referents i experiència del republicanisme federal, tot procurant mantenir un cert perfil propi. En el seu cas, tenint molt present les bases de poder  municipal que gaudia el federalisme figuerenc que a l’alçada de 1911, quan es publica el recull d’escrits que hem comentat, començava a experimentar un clar relleu generacional cap a uns dirigents on convicció repúblicana i reivindicació nacional catalana anaven completament lligades.

La visió de Bofill del catalanisme i de les relacions Catalunya-Espanya, objecte analític de partida d’aquesta comunicació, no poden entendre’s sense inserir-hi en el nucli del seu pensament aspectes clau com el paper de la religió catòlica, les conseqüencies de les relacions econòmiques i laborals i una filosofia liberal i maçònica de la llibertat humana. Com afirma sintèticament a l’alçada de 1904, amb el que suposa la construcció d’un programa teòric complert que no es cansarà de repetir durant tota la dècada següent, Queremos los catalanistas verdaderos una Cataluña rica por el trabajo, culta por la instrucción, digna por la libertad, autónoma en su vida interior, expansiva en su vida de relación.


Este texto también está disponible en formato PDF con todas las notas a pie de página: https://clublibercogitatio.com/wp-content/uploads/2021/11/Un-assaig-sobre-federalisme-anàlisi-sociològic-soci-polític-des-del-perfil-de-Joan-Mª-Bofill-Albert-Testar-1.pdf


La ignorancia ilustrada

Rationalitas et intelligentia non constituunt fideiussorem vincere ignorantia

Andrés Cascio

La ignorancia ilustrada es aquella condición que resulta de expresar por todos los medios, formas y recursos disponibles por un ser humano el arte de la ignorancia y la mediocridad, mediante la dimensión figurativa de su pensamiento.

Descansa en la habilidad para no parecerlo y disimularlo, de demostrar ante el público una imagen de absoluta sabiduría, conocimiento y dominio de los más diversos temas, cuidando de no evidenciar su total ausencia. Puede responder a un individuo que se presenta como docto, leído o experto en una materia, informado, pero en el trasfondo de sí mismo, no se reconoce tal verdad. Suele recoger información poco contrastada, opiniones vanas, comentarios sin demasiado asidero, recurre a supuestas fuentes, que solo consisten en ser “lectores de tapas”, es decir aquellos que leen el resumen de un libro en su tapa de contraportada y hacen de ello doctrina “fundamentada”.

Los ignorantes ilustrados, han aumentado significativamente desde la aparición de internet y la proliferación del uso de las redes sociales, donde se constituyen, auténticos foros experienciales de sabiduría ignorante, un conocimiento que hace de la excepción o particularidad, una generalidad y de la opinión publicada una certeza indiscutible.

El fenómeno no es nuevo, siempre han existido aquellos que sabían mas de curas y enfermedades que los médicos o los científicos, los que, a través de su experiencia vivida, (en la universidad de la calle), dictaminaban y dictaminan hoy en día, sus certezas de cualquier conocimiento, mas allá de cualquier estudioso o demostración deductiva e incluso científicamente racional.

Lo curioso que tales sujetos, siempre con cierto toque narcisista, hacen gala de sus conocimientos, recurren a una verborrea, que aparece como una expresión de una oratoria erudita.

La gran mayoría de la población tiene un coeficiente intelectual normal, unas aptitudes normales y unos conocimientos e imaginación también normales. Es decir, todos somos mediocres en el buen sentido de la palabra: “de calidad media”, según la primera acepción en la definición de la RAE. No se trata pues de una limitación, sino de ser conscientes de nuestras posibilidades, iguales a las de casi todo el mundo y no asumir cierta pose de superioridad por el supuesto de la posesión de conocimientos.

En su relación con el conocimiento, la ignorancia adquiere un significado de “carencia” o de imperfección, ¿por qué entonces querer figurar por lo que no se es, ni se posee?

En filosofía el estado de ignorancia va parejo e inversamente proporcional a la adquisición de conocimiento, siendo éste el objeto de estudio de la epistemología. Sospecha antes de creer, se cuestiona y cuestiona, intentando encontrar alguna verdad. El paradigma científico-positivista centra su filosofía de la ciencia en lo que se dio en llamar la teoría verificacionista del significado. Newton y Descartes fueron sus principales exponentes, sin embargo, el comportamiento de lo social no es absoluto sino relativo, y la observación aún verificada, no necesariamente me aporta conocimiento, simplemente me aporta la certeza de que lo observado, captado o leído, se basa en alguna comprobación, de acuerdo con determinados parámetros, pero no significa que me conduzca a conocer la esencia verdadera o cierta de aquello que me traslada la información.

Algunas creencias de una llamada sabiduría popular buscan en la tradición, en las costumbres ancestrales, en la trasmisión oral, la explicación y el conocimiento que garantiza la certeza de un hecho o de una situación. Así por ejemplo la superstición se trasmite de la misma forma que una doctrina dogmática en la que se basan las creencias y, sin embargo, podemos afirmar que existe una falta de aseveración o corroboración racional o científica, que nos permita otorgarle credibilidad.

El avance del conocimiento, como contrapunto a la ignorancia, siempre ha sido una crítica y oposición a las creencias religiosas y los mitos, así como al ejercicio del poder social, que consagran el statu quo y dificultan la evolución hacia el progreso.

Con la transición del tiempo que conocimos como edad contemporánea a la nueva era digital, los cambios de paradigmas conllevan una búsqueda inmediata de respuesta a todo aquello que ocasiona interrogante y para ello las nuevas tecnologías facilitan acceso instantáneamente mediante las redes sociales o los grandes buscadores, para encontrar una respuesta que tranquilice y nos dé luz a los interrogantes surgidos.

Pero esa búsqueda, no necesariamente es la correcta o esta fundamentada, si bien es una verdad que nos resulta convincente, aceptable y sobre todo que calma mi ansiedad. Quienes la escriben o la difunden, persiguiendo un afán de protagonismo, un interés comercial, o buscando dar sentido a sus convicciones, aunque no sean estas surgidas del conocimiento, el análisis y/o la reflexión científica, sino más bien surgidas de un empobrecido racionamiento, de una respuesta profesional estándar (que no siempre puede dar respuesta a todas las situaciones), de los objetivos comerciales o incluso de mentes alarmistas.

Recordemos que el miedo y la duda que esconde, en mayor o menor grado, suele estar detrás de muchas de aquellas indagaciones que buscan respuestas. El miedo es una emoción que aparece por una intensa sensación de una duda que provoca angustia, a veces es desagradable, provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasadoy otras veces por la incertidumbre de las acciones que debemos llevar a cabo.

Así, si alguien me argumenta que no coma fruta demasiado madura porque me ocasionará algún perjuicio, pero otros nos dicen que puede prevenir el cáncer, el individuo será favorable a creer aquello que tenga un relato mejor elaborado y que aparece fundamentado, pero en el fondo esta predispuesto a creer, o tal vez a no creer otra versión porque no confía o no cree en el emisor del mensaje, lo justifica con algún mecanismo de defensa, “es un razonamiento pasado de época, hay pensamientos más actuales, no sabe de lo que habla, hace poco leí un comentario sobre Freud, que decía:  “es un cavernario, hoy las cosas y el conocimiento ha avanzado mucho”, etc….” .

En tiempos pasados, la religión, las supersticiones, la confianza en amigos o conocidos, a través del boca a boca, llevaban a creer determinados conceptos, era frecuente escuchar, “yo tengo un amigo que sabe”, “el cura me lo ha dicho”, un conocido que estudia…”, “conozco a un fisioterapeuta que me ha dicho……” “ en el grupo de WhatsApp han comentado que …” y el mensaje recibido es extensible a todos y cada uno de los casos, a veces modificado o enriquecido. Pues con la sobrecarga de datos e información y salvando las distancias en muchas ocasiones las personas tienden a creer una aseveración que, sin dudarlo, esas personas creen constatadas o son ellos mismos los que escudriñan sin mucha solidez en distintas fuentes, hasta que se convencen.

El cura o el amigo de antes, puede ser hoy un profesional en una WEB o la página de alguna organización, que lógicamente ha sido creada con algunos fines determinados, en un grupo de WhatsApp, aquello aparecido en una red social de exagerada difusión o simplemente lo dicho como ejemplo de lo que “le sucedió a una amiga”.

En otras ocasiones son las exageraciones en una respuesta, las que se dan como mínimos para una situación determinada, extrapolando la información, el conocimiento adquirido llega al receptor, con alguna deformación por sobredimensión o por la distorsión de los supuestos.

Así algunas personas van acumulando conocimiento en diferentes áreas, distintos conceptos que han averiguado con verdadera ansiedad, preparado en diferentes campos y con una experiencia comparada (comparada con otros iguales, con los que tal vez comparten alguna situación), terminan convirtiéndose, mediante aquello que algunos en la vida mundana, lo expresan como “la escuela de la vida”; en personas ilustradas o tal vez seria correcto decir, ignorantes ilustrados.

La verdadera búsqueda del conocimiento debe comenzar por analizar las fuentes, corroborar la veracidad, comprobar la experimentación demostrada, es decir asegurarse de que no es una teoría deductiva simplemente o inductiva, sino que de alguna manera responde a una verdad corroborada, además de analizada, permítaseme, epistemológicamente.

Hay teorías muy convincentes, que pertenecen a la ficción o que provienen de la interpretación o percepción, de mitos y leyendas, que sin lugar a duda pueden constituir una fuente simbólica interesante para la ayuda en la búsqueda del conocimiento, pero que en cualquier caso obedecen a una especulación dogmática o acto de fe, incluso a una especulación cognitiva.

Los conocimientos adquiridos por aquellos sujetos, que a la sazón hemos dado en llamar ignorantes ilustrados, provocan una sensación de tranquilidad, ya que han apaciguado sus inquietudes, pero en otras ocasiones estos mismos individuos intentan convencer a otros de esos conocimientos, incluso a aquellos, tal vez algo mas versados en ciertos temas, lo que conlleva un cierto grado de obsesión, que en alguna ocasión puede llegar a ser la fuente de algún conflicto.

La filosofa Marina Garcés afirma que:“la guerra anti ilustrada legitima un régimen social, cultural y político basado en la credulidad voluntaria” ………, en otro apartado continúa:“Entiendo la ilustración como el combate contra la credulidad y sus correspondientes aspectos de dominación”

Garcés no comparte ese pensamiento apocalíptico que ve como imposible o fútil la tarea ilustrada de sapere aude o “atreverse a saber”, a pensar por uno mismo y con otros, ejerciendo ese uso público de la razón del que habló I. Kant.

Lo importante para Garcés no es tanto la cantidad de información y sus vías de adquisición, sino su calidad o la manera en que se elabora, un modo de relacionarnos con el ser que contribuye o no a transformarnos a nosotros y a nuestro mundo. Los mismos impulsores del movimiento ilustrado advirtieron que la disponibilidad y la accesibilidad de los nuevos conocimientos no cerraban el problema, sino que abría otros: la velocidad, la arbitrariedad, la inutilidad y la imposibilidad de comprender lo que se está produciendo. De manera similar, Garcés ve en el sistema de generación de conocimiento algunos mecanismos de neutralización a la crítica o espíritu crítico, tales como la saturación de la atención, la segmentación de públicos, la estandarización de los lenguajes y la hegemonía del solucionismo entre otros.

Si me hago eco del pensamiento de la filosofa Marina Garcés, es porque la generación de conocimiento no debe de ser un obstáculo, siempre que la persona que indague sobre cualquier tema sea capaz de pensar y analizar, pero libre de todo condicionamiento. El solucionismo es una de las grades amenazas, se buscan respuestas para allanar una duda o un problema de la vida cotidiana, se persiguen conceptos que alerten de las consecuencias que se deben enfrentar, en la vida diaria, con el consumo, con el desarrollo de la actividad diaria o simplemente de la vida, (o mecanismos que implican vegetar en un medio social determinado). Se buscan soluciones inmediatas, pero ello no implica respuestas o conocimientos que puedan dar contestación a la esencia de esas búsquedas. No pretendo juzgar, ni dar como respuesta el pensamiento de Garcés, pero he cogido estas ideas para añadirlas a mi reflexión.

El mediocre siempre verá problemas, y atisba dudas en las soluciones de los problemas de su vida y de la vida de cualquier otra persona que lo rodea, se cierra en sus negaciones y no es visionario, no puede ver lo que hay más allá en el horizonte, en ocasiones no es capaz de ver su propia realidad.

Algunas veces se esconde detrás de la mortaja de algo pasado, otras se esconden en el devenir y el mañana no es otra cosa que el sueño errante de lo inexistente, una mentira que desde lo onírico justifica la existencia, una explicación de que mañana será mejor o mas allá de la muerte esta la respuesta a la felicidad, una creencia por acto de fe o una mentira piadosa.

La ignorancia, es propia de las mentes mediocres, que subrepticiamente, aunque no sea de exprofeso, bucean en la ignorancia para huir del sufrimiento, aquello que se desconoce, no causa ansiedad y en la simpleza de las cosas se puede pastar sin mas objetivo que vivir. Vivir sin vivenciar.

Vivo sin vivir en mí,
y tan alta vida espero,
que muero porque no muero.

Teresa de Jesús

Muchos creen en el destino, factor que crea una ilusión, hemos escuchado reiteradamente, frases, como, “la vida es así”, “así son las cosas”, “la esperanza de vida” o mas recientemente “es lo que hay”, ello busca la conformidad, la resignación, alude a una ilusión, la de alcanzar felicidad, tranquilidad y comodidad. Esta manera de pensar está en el ideario político que busca dominar mediante la ignorancia de las masas, que esconde en el fondo una huida de la realidad, huir del conocimiento, refugiarse en la oscuridad, donde nadie me ve y desde donde oteo una existencia limitada.

Huir del temor es solo acrecentarlo

Krishnamurti

El conformismo, en la mayoría de las veces, no es otra cosa que temor al fracaso y el refugio en la ignorancia, en las creencias, en lo convencional, en lo fatuo, esconde el miedo al saber y el miedo a uno mismo.  Así mismo, el conformismo social es un tipo de comportamiento cuyo rasgo más característico es la adopción de conductas inhibitorias de la conciencia en el proceso de construcción de la realidad.

La sociedad, o las sociedades de hoy en día en este mundo globalizado, como se deduce de la ley de la entropía, tienden cada vez a un mayor caos, así, cada vez son más los mediocres y los mediocres y en manos de los mediocres se encuentra   la deshonestidad, la corrupción, y de ellos salen las leyes y normas mediocres que sumergen al mundo cada vez en más caos… ¡así es el ciclo de la mediocridad! Y la mediocridad se origina en la ignorancia.

¿Quién no se atribuye alguna virtud, cierto aliento o un firme carácter? Muchos cerebros torpes se envanecen de su testarudez, confundiendo la parálisis con la firmeza, que es donde pocos elegidos, los bribones, se jactan de bigardía y desvergüenza, equivocándolas con el ingenio, los serviles y los para pocos pavonéanse de honestos, como si la incapacidad del mal pudiera en caso alguno confundirse con la virtud… lo habitual no es el genio, ni el idiota, no es talento ni el imbécil. El hombre que nos rodea a millares, el que prospera y se reproduce en el silencio y en la tiniebla, es el mediocre” El hombre mediocre, José Ingenieros psiquiatra y pensador argentino.

Las sociedades de hoy, desde las ópticas conservadoras o las ideologías construidas en la derecha política promueven que la tradición es el valor social fundamental, sin embargo la tradición es un anclaje en el pasado, un mirar permanentemente hacia atrás y suele ser propio de personas que tienen miedo al presente, una romántica nostalgia de mantenerse inmóvil en un tiempo que ya no existe, es no solo vivir en la ignorancia del presente, sino intentar ponerle  freno a la  inexorable marcha del progreso, en un camino hacia el futuro.

La complejidad del mundo ha llevado al ser humano a simplificar la realidad, a abstraer la naturaleza para hacerla más cognoscible, sumergidos en una ignorancia ilustrada, en un caos que acepta a la sociedad tal y como se presenta con una total imprevisibilidad, una sociedad fútil, vacía, superficial, sin consistencia, producto de esa ignorancia colectiva.

Permítanme ahora citar a J.P. Sartre. Para Sartre la libertad es la categoría antropológica fundamental: el hombre no es consecuencia de determinismo alguno, ni biológico, ni histórico, ni social, ni teológico; es una consecuencia de lo que él mismo ha decidido ser. Y este, es el ser autor o responsable radical de uno mismo, tiene varios efectos en el ámbito de los sentimientos.Este filósofo existencialista en su libro “El existencialismo es un humanismo”; describetres afectos que acompañan a la libertad: la angustia, el desamparo y la desesperación. Me gustaría agregar a costa de parecer ridículo, que la libertad, observamos muchas veces, se encentra acompañada de una clara desigualdad y sumergida en la citada ignorancia.

En cualquier caso, la ignorancia, puede verse desde ángulos distintos, desde escuelas de pensamiento diferentes, incluso desde distintos ámbitos y estilos de comunicación, pero en cualquier caso podrían ser conducentes hacia la aseveración de que el fenómeno de la ignorancia ilustrada es una realidad insana para el desarrollo de la sociedad.

La educación es la única cura para la ignorancia.

Slavoj Žižek, un filósofo esencialmente provocador…

La corrección política es totalitarismo moderno

Slavoj Žižek

En tiempos como los que vivimos, caracterizados por la extrema simplicidad de los mensajes y por los análisis apresurados, casi podríamos decir ‘de usar y tirar’, es muy estimulante que haya pensadores que pongan muchas cosas ‘patas arriba’, que contemplen los hechos desde otras perspectivas y parámetros, obligándonos y estimulándonos a pensar… y, de paso, ampliando horizontes.

Slavoj Žižek nació en 1949, en Eslovenia (antigua Yugoeslavia). Aunque era muy joven, el primer hecho histórico que le inquietó y le proporcionó elementos de reflexión fueron los acontecimientos de la primavera del 68. Es un tanto ecléctico, ya que por una parte sus textos tienen un fundamento sociológico, mas también, está patente en su obra la influencia de Jacques Lacan. Un tercer elemento que se deja sentir con fuerza es su crítica a la cultura, de indudables resonancias nietzscheanas. Procede del marxismo, pero tiene con respecto a esta ideología y visión del mundo, diferencias profundas, especialmente con algunas de sus interpretaciones.

Es sencillamente apasionante, que aparte de Lacan, represente una clara influencia en su pensamiento Hegel. Se atreve a analizarlo desde ángulos y perspectivas no sólo novedosas sino inéditas.

La suya es una concepción materialista de la ideología. Hay quienes lo tienen por una celebridad filosófica. Lo que más me llama la atención es su ironía, su desenfado y lo que tienen de iconoclastas algunos de sus postulados. Siento hacia él más que curiosidad y me parece muy estimulante lo que dice y como lo dice. No es cuestión de coincidir con él en todos sus análisis –de hecho cae en contradicciones- pero sí poner de manifiesto que es apasionante su visión de la realidad, se coincida o no, con sus peculiares puntos de vista.

En determinados aspectos es un pensador sobrio y sólido. Le molesta y consecuentemente, arremete contra la burocratización de algunas instituciones relevantes. No desprecia el hedonismo, mas considera y con razón, que caer en la molicie, es empezar a dejarse atrapar en las redes y trampas que nos tienden.

Ataca la superficialidad e insustancialidad del mundo en que vivimos. Analiza con claridad, los efectos negativos de la globalización y considera que lo que queda del Estado del Bienestar, a esas alturas está ya en la ‘unidad de cuidados intensivos’.

Los sistemas imperantes no sólo son poco atractivos, sino que están cargados de tropelías, desafueros y brutalidades. Podríamos preguntarnos ¿hacia dónde nos encaminamos? o ¿qué hoja de ruta seguimos? mas también, ¿que queda del imperativo categórico kantiano? Leyendo algunas cosas que se publican a diario, todo parece indicar que ha dejado de ser la regla de oro de la conducta ética, para pasar a ser una antigualla prescindible.

Muchos comportamientos son cada día más gregarios, imitativos y emocionalmente dependientes. A diario leemos y escuchamos proclamas, no sólo vacías de contenido sino cínicas, caracterizadas por el ‘do as I say, not as I do’. Se cae en la estupidez más alarmante. Ahí está como prueba el ‘trumpismo’, sus acólitos y sus admiradores.

Una pregunta que deberíamos hacernos es ¿qué es digno de ser recordado y transmitido a las generaciones siguientes, de todo esto? Lo que podríamos calificar de dominio silencioso que acostumbra a actuar desde la penumbra, siendo sus tentáculos los medios de comunicación y una incitación machacona al consumismo, ejerce cada día un control más nítido y efectivo, inclinando a cientos de miles de incautos a la práctica de determinadas conductas y disuadiéndoles de otras. Una de las consecuencias más perniciosas es la acusación de estrafalario con que es motejado quien se atreve a poner en cuestión los fundamentos del orden decretado.

Únase a esto que no sólo sobreviven sino que emergen con orgullo aquí y allá, odios y estupideces pre ilustradas. Valgan como ejemplo las teorías creacionistas, la misoginia, el racismo, la homofobia o sentirse orgullosos de despreciar la razón y menospreciar la ciencia.

Por todo esto, me motiva y mucho, el humor acerado e hiriente de Slavoj Žižek destacando sus ataques al populismo que ya podemos calificar, con poco margen de duda, de una verdadera plaga para la que todavía no hemos encontrado la vacuna adecuada. Otro hecho que me parece deleznable es quienes utilizan el poder que tienen en la mano, para crear conflictos artificiales, de los que por cierto obtienen su correspondiente rédito. Han logrado convertir la política en unos rituales vacios de contenido y así nos va.

Quizás por eso, la voluntad de provocación de Slavoj Žižek, por un lado está cargada de futuro y por otro, nos ayuda a soportar la insoportable vaciedad de nuestro presente.

Para empezar a desgranar su pensamiento es imprescindible considerar que realiza una lectura muy original y dialéctica de los filósofos y pensadores de los que se nutre. Comenzando, por extraño que pueda parecer, por Hegel, a quien atreviéndose a dar la vuelta a lo establecido, considera el primer post marxista.

Tiene una extraña facilidad para encontrar nuevos vericuetos y formulas de acercamiento, inéditas. Pensemos, por ejemplo, en la senda que sigue para enfrentarse a Karl Marx. Se muestra decididamente partidario de la interpretación y postulados de Louis Althusser, eso sí depurado hasta cierto punto, por el psicoanálisis lacaniano. Ese extraño maridaje entre Hegel y Lacan es obscuro, pero abre nuevos ángulos analíticos.

Me parece de una gran habilidad y rigor su consideración de que la sociedad mediática es, entre otras cosas por desgracia, una realidad sin realidad. Žižek no es propiamente un filósofo político, mas al considerar el valor de la democracia en las sociedades actuales, no duda en calificarla como coartada, meramente nominal, que lleva aparejada todo tipo de prácticas, frecuentemente fraudulentas, que la impugnan y la vacían de contenido. Comentarios como éste no están lejos de Alain Badiou con quien tiene no pocas coincidencias y afinidades.

Otro filósofo que suele tener muy en cuenta es Friedrich Nietzsche. Su crítica radical a la sociedad y a la cultura occidental, no sólo le atrae sino que con frecuencia utiliza o recuerda planteamientos y criticas nietzscheanas. En nuestras sociedades para él, todo a casi todo es falso, light, adulterado. Si hubiera que caracterizarlas reduciéndolas a una paradoja, podríamos decir que son la del café sin cafeína o la cerveza sin alcohol.

El lector a estas alturas ya habrá comprendido que en Žižek están presentes las sombras de ‘los filósofos de la sospecha’, aunque tratados y analizados desde su perspectiva y hasta me atrevería a decir que a su conveniencia. Así Freud, ocupa un lugar preferente, mas a través de interpretaciones lacanianas. Nietzsche en sus críticas a la cultura occidental y en muchas de sus descalificaciones y Karl Marx en sus juegos, nada inocentes, con Hegel a quien hace pasar por post marxista y en sus análisis, donde recuerda muchos aspectos leninistas e incluso algún que otro intento de rescatar enfoques stalinianos.

Como he venido comentando, fundamentalmente es un provocador. Es raro el planteamiento al que no le da la vuelta o lo conduce hacia lugares no frecuentados.

Su formación, obvio es decirlo, es sólida por lo que sus ‘boutades’ no lo son tanto sino las más de las veces mera provocación. Estudió filosofía y psicología en Liubliana, así como psicoanálisis en la Universidad de París-VIII (Vincennes-Saint Denis). Siempre es, no sólo interesante sino ‘epatante’ un pensador tan poco convencional. Quizás sea ese el motivo por el que ha sido profesor invitado en diversas universidades, Nueva York, Michigan…

Reconocerán ustedes que sus métodos y sus formas de acercamiento a la cultura son un tanto excéntricos pero a la par, fascinantes. Para analizar problemas culturales de las sociedades contemporáneas recurre a Kafka o a Shakespeare y, de cuando en cuando, a personajes históricos con mala prensa, como Maximilien Robespierre.

Para él, el cine es otro elemento de análisis e interpretación de primer orden y máximo interés, como lo prueban sus estudios, entre otros, de Hitchcock, David Linch o Ernst Lubitsch, donde hace magníficas piruetas entre filosofía, psicoanálisis y cine. A través de la filmografía de sus directores predilectos pone de relieve el fundamentalismo, la opresión que llevan a cabo las estructuras capitalistas, el anti-capitalismo ineficaz, desvaído y retórico… y las razones que nos han llevado a las crisis sistémicas que venimos padeciendo.

A muchos sorprende –otros están ya curados de espanto- que utilice el psicoanálisis lacaniano para observar y poner de relieve determinados síntomas que aquejan a la política internacional.

Su obra es extensa y polifacética, por ello me limitaré a poner sobre el tablero cuatro o cinco títulos. Destacar estos y no otros es, por supuesto, subjetivo. En primer lugar señalaré “El sublime objeto de la ideología”, en cuyo título ya se advierte un enfoque irónico y una mirada un tanto despreciativa, data de 1989 año de la caída del Muro y se aparta de la concepción marxista tradicional, para esbozar y desarrollar una línea de argumentación materialista de la ideología que sigue a Lacan pero que también, adopta elementos de Hegel.

No me resisto a hacer un ligero comentario sobre “Lacrimae rerum. Ensayo sobre cine moderno y ciberespacio”, donde puede apreciarse su versatilidad al elegir puntos de vista tan alejados, unos de otros, desde los que realizar sus análisis. Žižek acostumbra a decir que las palabras no son solo palabras, sino que informan y conforman los contornos de lo que podemos y no podemos hacer.

Creo que es imprescindible su “Cómo leer a Lacan”, que apareció en Paidós (Argentina) en 2008. Me parece un texto clave para conocer de primera mano sus opiniones sobre este psicoanalista heterodoxo que tanto influyó en él. Resulta muy útil para apreciar su ‘modus operandi’, en lugar de repetir lo que otros han venido señalando.

La ironía, el distanciamiento y la fusión de elementos considerados dispares, ya le hizo en 1994 publicar “Todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan y nunca se atrevió a preguntarle a Hitchcock” aparecido en Edit. Manantial (Buenos Aires), en una época tan temprana como 1994.

De lo mucho, que desde mi punto de vista habría que leer y revisar de su producción, está un texto, relativamente reciente de 2018, que lleva por título “Contra la tentación populista” publicado en Ediciones Godot (Buenos Aires). Se trata de un ensayo de mediana extensión, de poco más de cien páginas. Curiosamente, 2018 es el año en que se conmemora el segundo centenario del nacimiento de Karl Marx. Me parece muy oportuno aplicar, de forma heterodoxa y libre, el análisis marxiano a un epifenómeno tan simplista pero, quizás por eso, tan envolvente en Europa y Estados Unidos, que basa buena parte de su eficacia en la propagación de mentiras, fakes news y tergiversaciones interesadas. No se ha escrito poco sobre el populismo, más son interesantísimos los puntos de vista analíticos que Žižek sostiene, entre otros, que este tipo de movimientos son una farsa, una burla y un escarnio de la lucha de clases.

No soy ningún experto pero con respecto a Lacan, hace algunas consideraciones sobre lo real, lo simbólico y lo imaginario, ciertamente atractivas y que invitan a seguir la senda que explora. Para él son tres órdenes o registros inseparables. En más de una ocasión adopta una actitud de desdoblamiento, recordando la cita de Arthur Rimbaud que tantas veces repite Lacan, “Yo soy otro”.

Pese a haber recibido tantas críticas y ataques, el filósofo esloveno, a mi modesto entender, no es frívolo. Es paradójico hasta ir más allá de la aporía y sigue caminos intrincados para llegar a conclusiones, que en modo alguno son académicas ni trilladas. Es, sin embargo también, en este caso inoportuno y peligroso, seguir la corriente imperante, porque su lectura es estimulante e invita al lector a acompañarlo por vericuetos que desembocan, muchas veces, en fértiles hallazgos.

Reconocerá el lector avisado que los tres anillos entrelazados que forman el nudo Borromeo, dan que pensar. No es en modo alguno frívolo y los ucases arrojados desde la petulancia, la seriedad más aburrida y la rígida ortodoxia en nombre y representación de diversas formas políticamente correctas de pensamiento, no restan un ápice de interés, a los provocadores saltos mortales y al más difícil todavía de sus tesis.

Téngase en cuenta que algunos capítulos de la modernidad y de sus epígonos, que como siempre, no tienen ni siquiera la originalidad de sus maestros, son un largo y tortuoso camino en el proceso de destrucción de la razón ilustrada.

Por otro lado, nadie ha sostenido que el estilo de Žižek y el contenido de sus textos, no tenga dificultades. El estilo aforístico de Nietzsche y sobre todo, de Lacan no es sencillo de desentrañar. Su querencia por Hegel lo lleva a practicar lo que podríamos considerar ‘el trabajo de lo negativo’.

Algunos críticos reconocen que sus estrategias retóricas son ágiles y entretenidas, mas también enriquecedoras… producen en nosotros un efecto deslumbrante y abrumador, no exento de confusiones, trampas y algún que otro simulacro de engaño. En definitiva, otra invitación a una lectura desprejuiciada de la que pueden extraerse no pocas ideas nuevas y creativas si la ‘mochila’ que llevamos a la espalda no está excesivamente cargada de dogmatismos.

Prueben ustedes, por ejemplo, a interpretar este aserto que desprende un inequívoco ‘tufillo’ hegeliano “Pienso secretamente que la realidad existe para que podamos especular sobre ella

Hemos expuesto, someramente, su gusto por las paradojas, por innovar y por retorcer y ofrecer nuevas perspectivas de ciertas ideas que, hasta el presente habían disfrutado de lecturas e interpretaciones unívocas. Considérese, por ejemplo, este otro pensamiento: “no puedes cambiar a las personas, pero puedes cambiar el sistema para que las personas no sean empujadas a hacer ciertas cosas” o este otro: “vivimos en tiempos extraños en los que somos inducidos a actuar como si fuéramos libres”.

Me parece estupendo su afán por destruir tópicos y lugares comunes. El prestigio de los expertos es muy alto y va ‘in crescendo’, sin embargo, haríamos bien en preguntarnos al servicio de quienes están la mayoría de ellos…Slavoj Žižek, los considera en general, subalternos y mayordomos del poder ¿Por qué? porque no piensan sino que su labor -por lo general bien retribuida- es aplicar sus conocimientos a las tácticas y estrategias de los poderosos.

Con todo, uno de los aspectos que más me seducen de él es su opinión -repetida en múltiples ocasiones- de que nos sentimos libres porque nos falta el lenguaje necesario para articular nuestra falta de libertad.

Slavoj Žižek en la actualidad profesor de la Universidad de Londres, sigue arrojando imperturbable, sus dardos provocadores… probablemente para hacernos reaccionar. No me negarán que se requiere valor para afirmar que el observador forma parte de lo observado… esto trae como consecuencia una posición materialista cuya conclusión es que el mundo no existe.

Igualmente, creo de un notable interés su aserto de que la función de la ideología no es huir de la realidad, sino hacerla habitable.

Finalizo retomando lo que sostuve al comienzo de este breve ensayo. Slavoj Žižek es ante todo, un provocador… más mi opinión es que es mucho lo que se pierde privándonos de degustar sus provocaciones, obviamente coincidamos con ellas o no. ¿A caso no definimos esto con frecuencia, aunque sin excesivo rigor como enfoque crítico?

Atrévanse a iniciar esta aventura del pensamiento sin anteojeras. No se sentirán defraudados.

Controversias y zonas, todavía en penumbra, sobre Amerigo Vespuccio (1454/1512)

De lo que existe, hay ciertas cosas que dependen de nosotros, y otras que no

Epicteto

Mientras que en Italia la figura de Amerigo Vespuccio sigue despertando interés y hasta levantando pasiones –basta recordar los actos organizados con ocasión del V Centenario de su muerte en 1512-, entre nosotros sigue pasando desapercibido y como de puntillas.

Se conocen, sí, aspectos relevantes de su vida más hay datos que son negados o puestos en duda por los historiadores. Existen, también, biografías de distintos periodos. Desde mi punto de vista, destaca la de Stefan Zweig que una vez más, nos introduce al personaje dentro de sus coordenadas históricas, sociológicas, culturales y científicas. Es más, procura observarlo desde dentro. Con humildad, no exenta de rigor analítico y de un cierto escepticismo nos hace ver que los caminos de la historia y su investigación son erráticos y, en diversas ocasiones han ido dando tumbos… antes de poner las cosas en su sitio, logrando que encajen al menos, provisionalmente.

Quien quiera iniciarse en Amerigo Vespuccio y todo lo que conlleva y trae consigo su figura, haría bien en comenzar su andadura leyendo o releyendo la biografía de Zweig.

Este navegante nacido en Florencia acabó por dar nombre al continente americano. ¿Cuál es la grandeza de sus aportaciones? Llegar al convencimiento y atreverse a formular que las tierras en las que Colón puso el pie no eran Asia sino un nuevo Continente.

¿Qué sabemos de su carácter y formación? Fue concienzudo y supo ganarse la confianza de, por ejemplo, los Medicis a quienes sirvió o de los reinos de Castilla-Aragón o Portugal que apoyaron y financiaron sus viajes. Sabemos que tenía conocimientos de astronomía, matemáticos y geográficos, especialmente por lo que a cartografía se refiere, nada desdeñables. Era despierto, inteligente, buen observador, concienzudo y dotado de una elegante curiosidad intelectual. Son esas algunas de sus características más destacadas que Zweig resalta. Su mirada y su visión del mundo eran un tanto escépticas, tanto con respecto a la “época que le tocó vivir” como a los tiempos que habrían de suceder a su presente incierto lleno de incertidumbres y desafíos.

Prudentemente y sin alharacas supo ser fiel a sus convicciones. Fue decidido, cuando había que serlo y, digno de que se depositase confianza en él. Como hombre recio que era despreciaba la frivolidad moral y apreciaba la lealtad y la amistad.

El mundo en el que le tocó desenvolverse estaba sufriendo alteraciones profundas. A periodos de quietud, siguen otros un tanto caóticos y donde todo o casi todo parece asimétrico. En esos momentos de “aullidos inaudibles” encuentra su espacio, lo que podríamos denominar “la topografía del error”, siguiendo a Walter Benjamin.

No debemos olvidar que a lo largo de su vida habían tenido lugar sucesos y descubrimientos que, no solo iban a alterar los conocimientos científicos y culturales sino que iban a inaugurar un nuevo periodo histórico.

La figura de Amerigo Vespuccio ha tenido y, lo que es incluso más curioso, sigue teniendo defensores y detractores. El ser humano es complejo y, por tanto, están sujetos a interpretación la mayor parte de sus iniciativas, proyectos e incluso descubrimientos.

Hacía tiempo que la teología cedía terreno aceleradamente, a favor de la ciencia y del humanismo. Las huellas de un Dante Alighieri, Giotto, Rogerio Bacon y otros, en modo alguno, podían pasar desapercibidas. Como una mancha de aceite se iba extendiendo el convencimiento de que hay cosas en las que los modernos pueden enmendar la plana a los antiguos o lo que es lo mismo, que un nuevo mundo está por instalarse desplazando al antiguo. Los encargados de gestionarlo somos los vivos aunque contemos con las aportaciones de los clásicos.

Los acontecimientos se iban precipitando aceleradamente. El portugués Bartolomé Díaz dobló el Cabo de las Tormentas, pasando a denominarlo el Cabo de Buena Esperanza, logrando llegar al Océano Indico a través del Atlántico. Los descubrimientos se iban sucediendo unos a otros hasta alterar profundamente, los conocimientos establecidos. Me parece justo mencionar, aunque sea de pasada, a Paolo dal Pozzo Toscanelli ya que Amerigo Vespuccio lo tuvo muy en cuenta en la elaboración de sus proyectos así como en la redacción de determinados documentos.

En 1503 aparece en París “Mundus Novus” de Amerigo Vespuccio. Ni que decir tiene que un editor avispado puede ocasionar verdaderos “cataclismos”. Se trata de una carta dirigida a Lorenzo de Pierfrancesco de Medici. ¿Por qué escribe esta carta Vespuccio, la imprime y se la dedica a un Medici? La respuesta está contenida en la propia misiva para que su recuerdo siga vivo en la posteridad. En esta carta da cuenta del viaje que realizó en 1501, a bordo de barcos portugueses. Describe y da fe a aspectos interesantes de lo que aconteció en esos meses.

¿Es el “Mundus Novus” una gran obra? Tajantemente no, pero son muchas las cosas que juegan en el acontecer histórico: elegir el momento oportuno, contar con el apoyo –podría decirse incluso que oportunista- de un editor y querer rendir tributo a la familia de los Medicis son, sin duda, factores que entran en juego.

Entre las curiosidades que pueden y deben citarse está el nombre de Venezuela ¿por qué? porque la entrada al Lago Maracaibo, recordó a Vespuccio, Venezia y de ahí el nombre de Venezuela o pequeña Venezia, con la que “bautizó” esas tierras.

Una serie de imprecisiones se ciernen sobre estos hechos. ¿Cuántos viajes realizó Amerigo Vespuccio? En realidad, no lo sabemos con certeza. Es de destacar que algún tiempo después aparece “Lettera di Amerigo Vespucci delle isole nouvamente ritrovate in quattro suoi viaggi” ¿Cuál es el incuestionable valor de esta obra? En el que en ella exprese su firme convencimiento de que existen nuevas tierras, otro continente podríamos decir, entre Europa y Asia. Por otra parte, afirma que sus viajes fueron cuatro. No hay motivos para ponerlo en duda, salvo que se tengan pruebas de lo contrario.

Siguen los felices hallazgos, quizás las casualidades que en determinados momentos parecen dirigir o adelantar los pasos de la Historia. Así el cosmógrafo Martín Waldseemüller tuvo la feliz idea de editar las cartas de Vespuccio junto a su “Cosmographiae introductio”, incluyendo además, sendos retratos de Ptolomeo y Vespuccio. Me parece oportuno citar unas palabras suyas incluidas en el prefacio: “Ahora que esas partes del mundo han sido extensamente examinadas y otra cuarta parte ha sido descubierta por Amerigo Vespuccio, no veo razón para que no la llamemos América, es decir, tierra de Amerigo, su descubridor, así como Europa, África y Asia recibieron nombres de mujeres”. Desde luego, la letra pequeña que acompaña a los grandes descubrimientos es, sin la menor duda, apasionante.

No podemos pedir conclusiones precisas cuando el mundo conocido está en eclosión, en ebullición, más creo que sería exigible “desfacer algún que otro entuerto” y llevar un poco de información y de luz a algunos silencios glaciares. Las deducciones precipitadas se van decantando y asentando. Sabido es que las intuiciones son un arma de doble filo, más hay que ir poniendo las cosas en su sitio.

En otro lugar hemos comentado que tuvo detractores y buenos amigos y protectores. Fray Bartolomé de las Casas fue un tipo nervioso y sanguíneo. En ocasiones y, sin venir a cuento, arremete contra Vespuccio poniéndolo de vuelta y media, llega a motejarlo “de mentiroso y ladrón”, entre otras lindezas semejantes. Por eso es útil, muy útil, escuchar relajadamente y con respeto el “Réquiem” de Mozart… y no prestar excesiva atención al griterío y a las voces frenéticas que acompañan lo que podríamos denominar el paisaje atormentado del tiempo.

El Renacimiento y el Humanismo han ido dejando su poso. Asistimos a una auténtica transformación del mundo y como en toda transformación están presentes las conspiraciones y las paranoias… aunque pronto desaparecerán de la escena, dejando su lugar a una nueva cultura y a una nueva sensibilidad.

Poco a poco, las naciones y sus mandatarios van asumiendo la importancia de aquellos ingentes espacios ignotos… y aquellas distancias inhumanas que guardan una nueva fauna, una nueva flora y, al parecer de algunos, auténticas y abundantes riquezas.

Una lección que deberíamos tener presente es que mientras aquellos que anclados en la tradición y el inmovilismo piensan que estamos viajando hacia ninguna parte, en realidad lo estamos haciendo hacia nuevas concepciones del mundo. A todo crepúsculo sigue una aurora. La figura de Amerigo Vespuccio con estas y otras consideraciones se agiganta, hasta convertirse en una metáfora política, sociológica e histórica.

En la Civilización Occidental los viajes han sido determinantes; ahí está la Odisea, donde Homero o los sucesivos homeros supieron plasmar lo que de aventura tiene el viaje. En su caso, sin embargo, Ulises regresa a Ítaca, de donde partió. En la concepción del mundo que se va abriendo paso, el afán de muchos es encontrar nuevas rutas, poner el pie en lugares desconocidos e ignotos. Se viaja por muchos motivos, entre ellos, conocer más y conocer otras tierras y otras gentes, amén de la codicia y hallar nuevas rutas para el comercio de las especies. La antropología cultural debe, en nuestro caso, sus orígenes a establecer correlaciones de afinidad y contraste entre los dos mundos.

Amerigo Vespuccio fue un hombre capaz. Estuvo todo lo alejado que se puede estar de extravagancias, trivialidades y banalidades. Su punto de vista, aunque se haya hecho poco hincapié en ello, es el del observador, el del científico, el de quien sabe “sacar jugo” a las noticias que le llegan, a los mapas… al igual que otros muchos hombres tenía en el fondo de su espíritu un afán de gloria, más en todo momento supo embridarlo y controlar la vanidad.

Por este y otros motivos el “Mundus Novus” puede ser considerado nada menos que un monumento memorable de la humanidad. Hay quienes han considerado a Vespuccio un intérprete de sueños. Creo que se debe seguir explorando en esta dirección.

Nos van saliendo al paso hechos harto significativos, pero ocultos por una densa capa de indiferencia. De un tiempo a esta parte, se está haciendo un uso abusivo del término y del concepto intrahistoria; de forma más modesta yo sugeriría que se prestara mayor atención a la letra pequeña. Aquella en la que no se ha reparado o se ha enviado, sin más preámbulo, a espacios marginales.

¿Quién presta hoy atención, sin ir más lejos, a la Comunidad de Saint-Dié? Su iniciativa de alguna manera sirvió para modificar la perspectiva de los hechos. El haber advertido la importancia del “Mundus Novus” es de una agudeza y penetración admirable. No les paso desapercibido que Vespuccio había escrito: “En aquella parte meridional yo he descubierto el Continente habitado por más multitud de pueblos y animales que nuestra Europa, o Asia, o bien África” Era precisa una clara inteligencia para descifrar lo que estas palabras significaban y lo que tenían de relevante.

Vespuccio le dio el nombre de Nuevo Mundo, sin más. No debe pasarnos, sin embargo, desapercibido el mérito de los cartógrafos, geógrafos y científicos del Gymnasium Vosgianum, sostenido y financiado por Renato de Anjou, rey de Provenza. Estos sabios lo que pretendían era divulgar y hacer accesible los descubrimientos científicos, recurriendo a la impresión de libros para que su conocimiento pudiera extenderse.

Me parece de transcendental valor que se atrevieran a dar el nombre del nuevo continente a quien tuvo la osadía de formular que no se trataba de una prolongación de Asia, sino de un mundo nuevo. Elegir esa denominación frente a otras como Tierra de Papagayos, Brazil, Isla de Santa Cruz o Islas Occidentales es, también, altamente meritorio.

Amerigo Vespuccio, que por cierto tuvo una buena amistad con Cristóbal Colón y nos dejó testimonios de que lo apreciaba, tuvo una existencia aparentemente gris. Murió y fue enterrado en Sevilla en 1512 sin que historiadores ni cronistas den la menor importancia al hecho.

Un signo de estupidez y de soberbia es el atacar a un personaje histórico para ensalzar a otro. Tanto Cristóbal Colón como Amerigo Vespuccio tienen un lugar en la Historia, aunque en el caso de Vespuccio haya recibido insultos sin venir a cuento de Fray Bartolomé de las Casas, como ya hemos indicado en su Historia General de las Indias, de Miguel Servet y hasta de Voltaire.

Las cosas empiezan a variar cuando interviene la historiografía y se examinan con rigor testimonios, documentos y las cartas, de su –si no abundante sí, interesante- correspondencia.

Merece la pena destacar que Amerigo Vespuccio tuvo biógrafos desde épocas muy tempranas. El bibliotecario y escritor florentino Ángelo María Bandini (1726/1803), autor de “Vita e lettere di Amerigo Vespucci” pasa por ser el primero. A esta siguieron otras, muchas de ellas de autores italianos. Vuelvo a insistir en que la de Stefan Zweig ofrece muchos puntos de interés y muchos hilos de los que tirar.

No es extraño que no abunden biografías sobre Vespuccio en castellano. Opino que debería hacerse un esfuerzo para suplir esta laguna y, de paso, hacer mención a los últimos descubrimientos. El prestigioso profesor Magnaghi, nos ha advertido con su habitual perspicacia, que hay que poner más atención de la que se ha prestado hasta ahora, a las “Cartas”. Es un comentario muy acertado.

Amerigo Vespuccio se naturalizó español. Según consta en una carta de fecha 24 de abril de 1505. Conocemos asimismo que fue nombrado Piloto Mayor de Castilla, dependiente de la Casa de Contratación.

Hay una carta, sin embargo, en la que no se ha hecho excesivo hincapié, dirigida a su hijo Diego, por el almirante Cristóbal Colón, en la que define textualmente a Vespuccio como “hombre de bien”.

Mi propósito al escribir este breve ensayo, fuera de factos y eventos como V Centenarios y años de descubridores, es contribuir modestamente, a la rehabilitación de la figura de Amerigo Vespuccio, fundamentalmente por su importancia histórica como cosmógrafo, navegante y descubridor.

Sobre Amerigo Vespuccio al igual que como tantos otros grandes hombres no está todo dicho. Deben rellenarse las lagunas, despejarse los interrogantes y dar respuestas convincentes a no pocas dudas que aún subsisten.

Como prueba de que sigue habiendo incógnitas sin desvelar, aludiré a que últimamente se han planteado coincidencias entre los escudos de armas de los Despuig catalanes y los Vespucci florentinos. El origen de este nuevo fleco es una carta que se guardaba, celosamente, en la biblioteca del Conde de Montenegro (Mallorca) y que en la actualidad se muestra en el Museo Marítimo de Barcelona. Merece, a mi juicio, un estudio exhaustivo que establezca que hay de cierto en las afinidades supuestas. Hay que dilucidar que concomitancias o semejanzas hay entre las “avispas” de uno y otro escudo y, también, ¿qué hace allí la tan traída y llevada Flor de Lis?

Creo sinceramente, que no se pueden cerrar páginas antes de haberlas leído y analizado pormenorizadamente. La figura del florentino Amerigo Vespuccio todavía… pese al tiempo transcurrido, continua generando controversias, lo que claro está contribuye a hacerla más viva y actual ayudando a esclarecer las zonas donde aún prevalecen las sombras.

Bienvenido/a a Liber Cogitatio

Liber Cogitatio, publicará una selección de artículos y ensayos, que ajuicio de la comisión evaluadora reúnan los requisitos de calidad, profundidad, seriedad, ética y respeto que son exigibles por las normas internas de la institución.
Los interesados pueden hacer llegar su artículo a la comisión evaluadora: info@clublibercogitatio.com

Andres Cascio Presidente de Liber Cogitatio y Tania Bakunin, sobrina nieta del filósofo y teórico político ruso.

La Comisión Evaluadora estará compuesta por miembros de la comisión ejecutiva o miembros especialistas que ella designará.

Podrán ser publicados, con la anuencia del autor artículos publicados en otros medios, contando siempre con la autorización de los mismo para ser replicado y siempre mencionando la publicación, (haciendo constar su nombre y referencias, fecha, autor y conforme a legislación de protección de datos.

El Club Liber Cogitatio, atendiendo a las particulares circunstancias sociales derivadas de la Pandemia desencadenada por el SARS-CoV-2 COVID-19, suspende temporalmente todas sus actividades presenciales y se limitará a la publicación de artículos, ensayos o notas que permitan la reflexión y el análisis a titulo individual, ante la imposibilidad de llevar a cabo debates de forma colectiva.

Esta suspensión de actividades será mantenida mientras las autoridades sanitarias, así lo recomienden.

Quienes somos

Somos un grupo de ciudadanos/as cuya característica común es el pensamiento libre, reunidos para impulsar la reflexión en torno a los principios de igualdad, fraternidad, libertad, justicia social y desarrollo humano.

Saber más

Temas de interés

ANOTACIONES COGIDAS “AL VUELO” SOBRE EL DISCURSO DE INGRESO DE ANTONIO...

0
II. Los certeros ajustados y en no poca medida anticipatorios comentarios, sobre Marcel Proust y James Joyce … porque su tema es el pasado que...